Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Inicjały i bordiury - tajemne słowa książkowe"

Warunki uczestnictwa:
1. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
2. Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia „Fantastyka2020”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Partnerstwo dla książki”.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
• 13-16 lat w kategorii „Juniorzy”
• od 17 lat w kategorii „Dorośli”
5. Konkurs rozpocznie się dnia 10 marca 2020 r., natomiast ostateczny termin nadsyłania prac został wyznaczony na dzień 16 września 2020 r.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób powyżej 13. roku życia, bez względu na miejsce ich zamieszkania.
2. W ramach konkursu wyróżnia się dwie kategorie wiekowe:
• „Juniorzy” 13-16 lat
• „Dorośli” od lat 17
3. Zadanie konkursowe polega na ozdobieniu inicjałem i bordiurą (dekoracyjne obramowanie, ornament) jednej z wcześniej przygotowanych przez Mediatekę pierwszych stron książek fantastycznych. pobierz plik
4. Forma pracy: plastyczna w formacie A4.
5. Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszczalne są:
• prace wykonane w całości komputerowo i przesłane pocztą elektroniczną,
• prace wykonane ręcznie i przesłane pocztą,
• prace wykonane ręcznie, a następnie zeskanowane i przesłane pocztą elektroniczną.
6. Uczestnik ma prawo przesłać do trzech prac konkursowych.
7. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi bez pomocy osób trzecich, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
8. Prace można:
• dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Multimedia dla Dorosłych, poziom 0), w godzinach jej otwarcia,
• przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs Inicjały i bordiury”, do dnia 16.09.2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora),
• przesłać skan lub zdjęcie wykonanej pracy e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem “Konkurs Inicjały i bordiury”.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika. Karty dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Biblioteki: https://www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Karta niepełnoletni - pobierz

Karta pełnoletni - pobierz.

10. Praca nie powinna naruszać granic dobrego smaku, wszystkie nieodpowiednie pod tym względem prace zostaną zdyskwalifikowane.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych.
3. Przyznane zostaną 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
4. Jury oceniać będzie: estetykę pracy, zgodność z tematem, kreatywność, pomysłowość.
5. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.sosnowiec.pl) do dnia 18 września 2020 r.
7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.
8. Nagrody konkursowe zostaną przesłane Pocztą Polską na adres podany w karcie zgłoszeniowej uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, w której uczestnik zaznaczy chęć osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Autorzy prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatny: wydruk, prezentację w ramach wystawy w siedzibie Organizatora oraz publikację na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube).
3. Prace zgłoszone w konkursie można odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od zakończenia pokonkursowej wystawy tj. od dnia 21 stycznia 2021 r.
4. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
5. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, adres e-mail, adres zamieszkania uczestnika konkursu są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
7. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu - Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 266 33 96 wew. 3 (Dział Multimedia dla Dorosłych, poziom 0) lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.