Windykacja krok po kroku w Miejskiej Bibliotece Publicznejw Sosnowcu:

 

1. Czytelniku pamiętaj!

 1. Zapisując się do Biblioteki podpisujesz Deklarację, na której własnoręcznym podpisem oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
 2. Jeżeli zdarzy Ci się zapomnieć o zwrocie naszych zbiorów nie zwlekaj z ich oddaniem, ponieważ kara za ich przetrzymanie z dnia na dzień się zwiększa, a Twoje konto zostaje zablokowane we wszystkich naszych placówkach.
 3. Otrzymując „Upomnienie” lub „Wezwanie do zapłaty” nie ignoruj ich – wtedy na pewno Twoja sprawa nie trafi do windykacji.
 4. Jeżeli zdarzy Ci się zgubić lub zniszczyć książkę lub inny zbiór biblioteczny pamiętaj, że zawsze możesz go odkupić lub wnieść odpowiedni ekwiwalent pieniężny.
 5. Wszystkie opłaty, jakie ponosisz w przypadku przetrzymania, zgubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych, zawarte są w Cenniku opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, stanowiącym integralną część ww. Regulaminu.
 6. Wpłaty kary pieniężnej możesz dokonać w każdej naszej placówce lub dokonując wpłaty na rachunek bankowy Biblioteki (04 1050 1360 1000 0008 0000 1588) tytułem „wpłata kary” z podaniem imienia i nazwiska oraz ID Czytelnika.
 7. Wszystkie zmiany, wprowadzane doRegulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.biblioteka.sosnowiec.pl
 8. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu może dochodzić swoich roszczeń, zgodnie z przepisami prawa, za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub kierując sprawę na drogę postępowania sądowego.
 9. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu w kwestii windykacji współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokat Michał Leski z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 1/7.

 2. Podstawy prawne.

 1. Uchwała Nr 390/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 tj. z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1145 U. 2019 poz. 1145).
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1460).
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1440).
 6. 14 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1479 z póź. zm.).
 7. Regulamin komisji ds. rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.
 8. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu wraz z Cennikiem opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, stanowiącym integralną część ww. Regulaminu.

3. Procedura przedsądowa.

 1. W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu procedurą przedsądową zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Leski, która wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru: przedsądowe wezwanie do zapłaty kary i zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych – dotyczy Czytelników, którzy nie zwrócili zbiorów bibliotecznych; przedsądowe wezwanie do zapłaty kary – dotyczy Czytelników, którzy zwrócili zbiory biblioteczne nie regulując należnej opłaty.
 2. Koszty ww. wezwań pokrywa Czytelnik.

 4. Procedura sądowa.

 1. W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu procedurą sądową zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Leski, której MBP w Sosnowcu przekazuje skompletowaną dokumentację, dotyczącą zaległości poszczególnych Czytelników, a ich sprawa trafia do sądu.
 2. Koszty wezwania i ewentualnych kosztów sądowych pokrywa Czytelnik.


5. Możliwość skorzystania z ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty płatności.

 1. W uzasadnionych przypadkach Czytelnik ma prawo zwrócić się do Dyrektora MBP w Sosnowcu o umorzenie, częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należnych Bibliotece opłat.
 2. Aby skorzystać z ww. możliwości Czytelnik powinien złożyć następujące dokumenty: Wniosek o umorzenie, częściowe umorzenie, rozłożenia na raty; Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej/majątkowej Dłużnika; Podpisaną klauzulę informacyjną RODO.
 3. Po rozpatrzeniu Wniosku Dłużnik jest poinformowany o podjętej decyzji i podpisuje Porozumienie.

 6. Do pobrania.

 1. Regulamin komisji ds. rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu POBIERZ
 2. Wniosek o umorzenie, częściowe umorzenie, rozłożenia na raty POBIERZ
 3. Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej/majątkowej Dłużnika POBIERZ
 4. Klauzula informacyjna RODO POBIERZ