Data publikacji strony internetowej: 25 stycznia 2020 roku. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25 stycznia 2020 roku.

 

Dostępność strony internetowej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą tworzenie całego serwisu od nowa, co niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych, oraz nadanych przez nas, skrótów klawiaturowych.

W zależności z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz skrót wywołasz inną kombinacją klawiszy (Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Internet Explorer: alt + klawisz skrótu; Mozilla Firefox - alt + shift + klawisz skrótu) Zapoznaj się z naszymi klawiszami skrótów:

0 - Deklaracja dostępności
1 - Wydarzenia bieżące
2 - E-katalog biblioteki (Internetowy katalog otwierany w nowym oknie przeglądarki)
3 - Lokalizacje placówek, godziny otwarcia, dane kontaktowe poszczególnych filii
4 - Wyszukiwarka
5 - Relacje
6 - Zapisz się do newslettera
9 - Kontakt podstawowy

 

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu 693 266 411).

Wprowadziliśmy możliwość korzystania z jednoelementowych skrótów klawiaturowych, w głównym sliderze graficznym korzystamy ze znaczników "aria", w prawym górnym rogu strony znajduje się przybornik, dzięki któremu można zmienić wielkość fontu, podnieść kontrast elementów na stronie. W witrynie jest zachowany kontrast pomiędzy tłem a literą co najmniej 4,5:1. Używamy opisów alternatywnych do niemal wszystkich umieszczonych obrazów.

 

Treści niedostępne:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdjęć w artykułach obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent),
  • brak napisów dla materiałów multimedialnych nagranych przed wejściem w życie Ustawy,
  • zakładka wysuwana offcanvas, po prawej stronie ekranu, prezentująca Zagłębiowską Mediatekę – alternatywnie wszystkie zawarte w niej linki do materiałów promocyjnych zostały zamieszczone w artykule o Zagłębiowskiej Mediatece

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://achecker.ca/checker/index.php.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową, w sprawach technicznych, jest Dział Informatyczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W sprawie treści udostępnianych na stronie kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 693 266 411 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Tylko Zagłębiowska Mediateka jest w pełni przystosowanym architektonicznie budynkiem dla osób z niepełnosprawnościami.
W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania w naszych placówkach z tłumaczy języka migowego. Nie posiadamy w żadnej z placówek: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.


Zagłębiowska Mediateka

Siedziba Zagłębiowskiej Mediateki mieści się w budynku trzykondygnacyjnym z odpowiednim zapleczem higieniczno-sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku usytuowane są dwa wyznaczone miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada dwa wejścia dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pochylnie). Na każde piętro można dostać się po schodach, jak również windą dostosowaną do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.
Każdy czytelnik Zagłębiowskiej Mediateki może bezpłatnie skorzystać z nowoczesnego pokoju pracy indywidualnej, wyposażonego w profesjonalny sprzęt dla osób niewidomych i niedowidzących: 
  • powiększalnik,
  • komputer z oprogramowaniem Jaws dla Windows,
  • linijka brajlowska,
  • multilektor SARA.
Dla łatwiejszego poruszania się po budynku polecamy również  zapoznanie się z planami budynku, które znajdują się w artykule Pierwsza wizyta w Zagłębiowskiej Mediatece
 

Pozostałe filie MBP

Placówki umożliwiające wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich (po wejściu do biblioteki w skorzystaniu z naszych zbiorów pomaga bibliotekarz):

Zagłębiowska Mediateka

Filia nr 1 – Środula

Filia nr 3 – Klimontów

Filia nr 4 – Sielec

Filia nr 5 – Walcownia

Filia nr 13 – Maczki

Filia nr 15 – Mec

Filia nr 18 – Juliusz

Filia nr 20 – Stary Sosnowiec

 

Książka na telefon

Z uwagi na nieprzystosowanie niektórych naszych budynków dla osób z niepełnosprawnościami – udostępniamy dla naszych Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.

Według § 4. ust. 11 Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu "Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu. Koszty przejazdu bibliotekarza środkiem komunikacji miejskiej pokrywa Czytelnik. Usługa realizowana jest przez placówkę, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania Czytelnika (aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką – wykaz bibliotek )

W żadnej w bibliotek (poza Zagłębiowską Mediateką) nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.