Słowem i obrazem konkurs plastycznyMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji letniej „Jestem EKO z biblioteką – lato 2024” – zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym polegającym na stworzeniu plakatu łączącego mocne, chwytliwe i kreatywne hasło bądź slogan z wyrazistą warstwą plastyczną. Twórcy plakatów mogą wybierać spośród czterech tematów tj.: szkodliwość wypalania traw, ochrona zagrożonych gatunków, znaczenie pszczół dla życia na Ziemi, smog i jego wpływ na środowisko. Najciekawsze prace zostaną pokazane podczas pokonkursowej wystawy, prezentowanej przez całe wakacje w Galerii „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki. Regulamin i kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl Atrakcyjne nagrody czekają!

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego
„Słowem i obrazem – walczymy o lepszy świat!”

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu pt. „Słowem i obrazem – walczymy o lepszy świat!” może być każde dziecko w wieku 6-12 lat.
2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
4. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Jestem EKO z biblioteką – lato 2024” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
5. Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 r., a kończy 15 czerwca 2024 r.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu, obrazującego jeden z tematów:
• szkodliwość wypalania traw;
• ochrona zagrożonych gatunków;
• znaczenie pszczół dla życia na Ziemi;
• smog i jego wpływ na środowisko.
4. Plakat powinien zawierać mocne, chwytliwe i kreatywne hasło bądź slogan oraz przedstawiać odpowiednią do niego ilustrację.
5. Technika wykonania: dowolna, format: A3.
6. Prace można:
• przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Słowem i obrazem – walczymy o lepszy świat!” do dnia 15 czerwca 2024 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
• dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 15 czerwca 2024 r.
7. Prace przekazane na konkurs muszą zawierać kartę zgłoszenia oraz być podpisane wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, wiek. KARTA ZGŁOSZENIA - POBIERZ.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
2. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.
3. Rozbudzanie zainteresowania ochroną środowiska.
4. Promowanie działań ekologicznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
• 6-9 lat;
• 10-12 lat.
3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
4. Podczas oceny prac jury będzie brało pod uwagę siłę przekazu, pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do dnia 28 czerwca 2024 r.
7. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas Finału Akcji Letniej w dniu 31 sierpnia 2024 r. w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec).
8. W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.
9. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane podczas pokonkursowej wystawy, prezentowanej przez całe wakacje w Galerii „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki.

Postanowienia końcowe:
1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres mailowy i nr telefonu, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.