Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SOSNOWCU.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą  przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail.: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych użytkowników Newslettera.

Biblioteka zbiera adresy e-mail w celu przesyłania informacji promocyjnych, po uprzednim wyrażeniu zgody na ich otrzymywanie. Każdy użytkownik Newslettera ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa użytkowników Newslettera mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO i zrealizowane na wniosek przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z kanału komunikacyjnego Newsletter. Dane osobowe użytkowników Newslettera będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania w Bibliotece nieaktywnych adresów email wynosi 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę adresu e-mail, użytkownik Newslettera ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia, w tym wypadku jest to jednostka świadcząca usługi hostingowe dla Biblioteki.

Dane osobowe użytkowników Newslettera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Każdy użytkownik Newslettera ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Danych Osobowych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, w celu korzystania z usługi „Newsletter„