Plakat - Teatr Jednego Aktora konkursMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego do udziału w konkursie „Teatr jednego aktora”. Na uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Pula nagród – 3000 zł! Regulamin i karty zgłoszeniowe konkursu, będącego częścią programu 6. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej, znajdują się na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie monodramu przygotowanego na podstawie opublikowanego dzieła literackiego. Monodram jako rodzaj artystycznej wypowiedzi, dającej artyście nieograniczoną wolność twórczą, umożliwia niepowtarzalne, bardzo osobiste spotkanie artysty z widzem. Jury oceni więc nie tylko dobór tekstu oraz zastosowane środki wyrazu, ale także potencjał emocjonalnego, estetycznego oraz intelektualnego oddziaływania na widza.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Warunkiem przystąpienia do I etapu będzie nagranie przygotowanego występu w wersji video oraz przesłanie e-maila z aktywnym linkiem do pliku z nagraniem oraz skanami lub czytelnymi fotografiami wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można również dostarczyć nagranie na pendrivie, płycie CD/DVD wraz z dokumentami osobiście do Działu Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I) w godzinach jej otwarcia. Prace należy wysłać lub dostarczyć najpóźniej do 17 października 2020.

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zaprezentują swój monodram w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) przed publicznością, w dn. 20 października 2020 (start o godz. 10.00). Ich zmagania oceni profesjonalne jury.

Dzięki temu, że konkurs będzie rejestrowany, występy uczestników będzie można zobaczyć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Biblioteki.

Regulamin konkursu „Teatr jednego aktora” organizowanego w ramach projektu
„Różne oblicza teatru. 6. Sosnowiecka Jesień Teatralna.”

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z terenu województwa śląskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Różne oblicza teatru. 6. Sosnowiecka Jesień Teatralna", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie monodramu (jednoosobowego przedstawienia teatralnego) opartego na opublikowanym tekście literackim oraz zaprezentowanie go w teatralno-aktorskiej interpretacji.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden monodram.
3. Monodram może być wykonany bez akompaniamentu, z podkładem muzycznym (wyłącznie na płytach CD lub na pendrivie w formacie mp3) lub z akompaniamentem instrumentów własnych (keyboard, gitara itp.). Informacje o rodzaju akompaniamentu należy umieścić w karcie zgłoszenia.
4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Warunkiem przystąpienia do I etapu będzie nagranie przygotowanego występu w wersji video oraz przesłanie e-maila z aktywnym linkiem do pliku z nagraniem oraz skanami lub czytelnymi fotografiami wypełnionych i podpisanych dokumentów (karty uczestnika i formularza) do 17 października 2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Istnieje również możliwość dostarczenia nagrania na pendrivie, płycie CD/DVD wraz z dokumentami osobiście do Działu Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I) najpóźniej do 17 października 2020.
5. Uczestnicy konkursu mogą dokonać zgłoszenia w sposób indywidualny lub mogą być zgłoszeni przez szkołę/instytucję.
6. W przypadku uczestników zgłaszanych przez szkołę lub instytucję należy wypełnić i przesłać także kartę nauczyciela/opiekuna.
7. Wzory formularza zgłoszeniowego oraz kart uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl

POBIERZ: formularz, karta pełnoletni, karta niepełnoletni, karta nauczyciel/opiekun

8. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zaprezentują swój monodram w finale, który odbędzie się 20 października 2020, start o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
9. Czas prezentacji jednego występu nie powinien przekroczyć 20 min. + 5 min. na przygotowanie sceny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych programów artystycznych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego

Cele konkursu:
1. Promowanie monodramu jako artystycznej formy przekazu.
2. Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
3. Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
5. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona trzyosobowe jury, powołane przez Organizatora.
2. Jury oceniać będzie:
• poziom artystyczny,
• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• umiejętności aktorskie,
• kulturę przekazu,
• ogólne wrażenia artystyczne.
3. Końcowe obrady jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
4. Werdykt jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego niezwłocznie po zakończeniu obrad.
5. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
• I miejsce: 1000,00 zł dla uczestnika
• II miejsce: 700,00 zł dla uczestnika
• III miejsce: 400,00 zł dla uczestnika
6. Organizator przewiduje także przyznanie nagród opiekunom uczestników (nauczycielom, instruktorom). Nagrodę otrzyma tylko jeden opiekun, który przygotuje uczestnika/uczestników konkursu i będzie sprawował opiekę w trakcie wykonywania programu.
7. Dla nauczycieli (opiekunów) uczestników przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
• za zajęcie przez uczestnika I miejsca: 400,00 zł
• za zajęcie przez uczestnika II miejsca: 300,00 zł
• za zajęcie przez uczestnika III miejsca: 200,00 zł
8. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej, niż przewidziana, liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.
9. Decyzja Jury w zakresie występów i przyznanych nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników ani przesłanych materiałów zgłoszeniowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa zespołu, numer telefonu lub adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, nr telefonu lub adres e-mail nauczyciela/opiekuna, nazwa szkoły są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestnika mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl
6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Działu Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
Partnerzy wydarzenia: Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Biblioteka Śląska w Katowicach, Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”, Fundacja „Dr Clown” – Oddział Sosnowiec, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu.
Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Patronat medialny: Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, Radio eM, kwartalnik teatralny "nietak!t" oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, WiadomościZagłębia.pl, TwojeZagłębie.pl, coigdzie.pl, e-teatr.pl, terazteatr.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo ministerstwa kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa udziału w zajęciach i przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu w czasie pandemii COViD-19Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publiczne w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).