Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu poszukuje specjalisty plastyka. Szczegóły oferty pracy znajdą Państwo poniżej. Zachęcamy do aplikowania.

 

Oferta pracy na stanowisko:

Specjalista plastyk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Miejsce pracy:

                Zagłębiowska Mediateka – Dział Instruktażu i Promocji

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Projektowanie graficzne różnorodnych materiałów (zgodnie z zapotrzebowaniem)
 • Tworzenie materiałów audio-wideo (spotów reklamowych, wideoklipów, wideorelacji itp.);
 • Aranżacja plastyczna imprez kulturalnych: wystaw, konferencji popularnonaukowych, spotkań autorskich, wykładów, koncertów i innych;
 • Druk i cięcie materiałów graficznych;
 • Obsługa plotera, wyklejacie szyldów.
 • Czynny udział w pracach kreatywnych i koncepcyjnych prowadzonych przez Dział Instruktażu i Promocji oraz obsługa imprez kulturalnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe;
 • Bardzo dobra znajomość programów graficznych: Corel, Photoshop, DaVinci;
 • Podstawowa znajomość systemu CMS Joomla oraz obsługa mediów społecznościowych;
 • Doświadczenie i pasja w projektowaniu;
 • Dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Elastyczność, łatwość wprowadzania zmian pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy zgodnie z identyfikacją wizualną instytucji;

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Pracę w stabilnej instytucji o ugruntowanej pozycji w środowisku;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w ciekawych projektach;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i osiąganych wyników: 3000 – 3300 zł brutto (+staż pracy)
 • Otwartość na nowe pomysły i możliwość kreowania własnych rozwiązań;

Informacje dodatkowe:

 • Miejsce pracy : Zagłębiowska Mediateka ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
 • Wymiar etatu: 3/4;
 • Tryb pracy: praca w godz. 7.00-13.00 (w wyjątkowych sytuacjach obsługa popołudniowych i wieczornych imprez kulturalnych);
 • Dane kontaktowe: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, woj. Śląskie, nr telefonu 693 266 411 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na adres mejlowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie ich w zaklejonej i opisanej kopercie „Rekrutacja na stanowisko specjalista plastyk w Zagłębiowskiej Mediatece” w terminie do 9.06.2023 r. w sekretariacie Zagłębiowskiej Mediateki, pokój nr 1.09, za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu na adres: ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie. Oferty przesłane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wykaz niezbędnych  dokumentów i oświadczeń:

 • Podanie o przyjęcie do pracy z aktualnymi danymi kontaktowymi, kierowane do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu,
 • CV wraz ze zdjęciem osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • List motywacyjny
 • Portfolio
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty, z wyjątkiem kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji mogą zwrócić się o zwrot złożonych dokumentów pisemnie na adres jak wyżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 266 33 96 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 14.04.2023 r. Po upływie wskazanego wyżej terminu podania o pracę wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Zawiadomienie o ewentualnej zmianie terminu lub odwołania rekrutacji nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11  w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o pracę w MBP w Sosnowcu.

Biblioteka spełniając obowiązek informacyjny wynikający  z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE przetwarza następujące dane z określeniem celu ich przetwarzania:

1.    Dane wymagane w związku z ubieganiem się kandydata o pracę w Bibliotece: imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o pracę), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (pracodawca żąda tych danych, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), dodatkowe dane (jeżeli prawo, lub obowiązek ich podania wynika z przepisu prawa) oraz inne dane osobowe (są to dane, które osoba ubiegająca się o zatrudnienie wpisuje dobrowolnie  i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez pracodawcę w celach rekrutacyjnych). Dane te przetwarzane są przez Bibliotekę w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz f, art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Podstawa prawna – Kodeks pracy, Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;

2.    Dane wymagane do weryfikacji osób, które będą pracowały z dziećmi, w rejestrze przestępców seksualnych: Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, imiona rodziców, PESEL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawa prawna - art. 21 ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Każdy kandydat ubiegający się o pracę w MBP w Sosnowcu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w MBP w Sosnowcu będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane  (maksymalnie 3 miesiące), dane mogą być również przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę innych danych osobowych (są to dane, które osoba ubiegająca się o zatrudnienie wpisuje dobrowolnie  i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez pracodawcę w celach rekrutacyjnych), ubiegający się o pracę w MBP w Sosnowcu ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. Przykładowo są to firmy świadczące usługi: monitoringu wizyjnego, hostingowe strony internetowej.

Dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w MBP w Sosnowcu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każdy kandydat ubiegający się o pracę w MBP w Sosnowcu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Danych Osobowych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 515-041-778.